Vrácení zboží

Pokud Vám dorazí zboží a velikost Vám nevyhovuje je samozřejmě možné zboží vyměnit.

 

JAK ZBOŽÍ VYMĚNIT:

1.Postup při výměně zboží, nebo vrácení zboží a vrácení pěněz:
Možnost vrácení, nebo výměny zboží je do 14 dnů od vyřízení objednávky.

Do balíčku prosíme zabalte nenošené, neprané zboží a vyplněný protokol týkající se výměny zboží, nebo vrácení peněz a zboží, který je ke stažení zde:

Buga - Reklamační protokol

Tento protokol prosím pečlivě vyplňte a spolu se zbožím ho pošlete na níže uvedenou adresu:

BUGA - Originální Česká Móda, Resslovo náměstí 12, Chrudim 537 01.

 JAK ZBOŽÍ REKLAMOVAT:

1.Postup při reklamaci zboží, nebo opravě zboží:
Do balíčku prosíme zabalte zboží a vyplněný protokol týkající se reklamace zboží, nebo opravy zboží, který je ke stažení zde:

Buga - Reklamační protokol

Tento protokol prosím pečlivě vyplňte a spolu se zbožím ho pošlete na níže uvedenou adresu:

BUGA - Originální Česká Móda, Resslovo náměstí 12, Chrudim 537 01.

 

BUGA - Originální Česká Móda – Ing. Ondřej Šindler, Horka 142, 538 51 Chrast, IČO 749 633 50, DIČ 8407083135,  zapsanou na ŽÚ Chrudim  (dále jako „prodávající“) vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento reklamační řád, který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na zajištění bezplatné opravy popřípadě výměny výrobku zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího v rámci výrobcem stanovené záruky.

Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnické právo k zakoupené věci a zároveň tímto kupující bez výhrad přijímá obchodní podmínky prodávajícího. Kupující je povinen při převzetí zakoupené věci tuto zkontrolovat a případných vadách neprodleně informovat prodávajícího.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím a její délka je u všech výrobků obecně stanovena na 24 měsíců od data koupě, tedy ode dne převzetí věci kupujícím.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatnou opravu.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.

Reklamaci lze uplatnit doručením zboží přepravní službou do skladu prodávajícího:

BUGA - Originální Česká Móda, Resslovo náměstí 12, Chrudim 537 01.


Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bez odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním nebo opomenutím kupujícího. Reklamace se nevztahují zejména na případy:

došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho obvyklého opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu; nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky změn; došlo-li poškození výrobku živelnou katastrofou;
jestliže záruka na zboží již uplynula; kdy závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek, neodborným zacházením nebo použitím;
došlo-li k poškození nadměrným mechanickým opotřebením nebo zanedbáním péče a to zejména poškozením při nedodržení pracích symbolů.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

že se vada vyskytla v záruční době, za tím účelem kupující předloží řádný nákupní doklad, že je výrobek vadný, tedy vyskytla se na něm funkční či vzhledová vada, jenž zamezuje jeho běžnému užití a že tato vada nebyla způsobena zásahem kupujícího viz. výše. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovaný výrobek. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná část, začne běžet záruční doba k novému zboží, znovu od převzetí nové věci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 14.10.2013. Změna reklamačního řádu vyhrazena.

Tabulka velikostí