Obchodní podmínky

obchodní společnosti BUGA s.r.o se sídlem Horka č.p. 142, 538 51 Chrast
IČ: 093 74 183

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 46185
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.buga.cz

 

kontaktní údaje:

 

provozovna:                    BUGA s.r.o., HALA 8, Pardubická 528, Chrudim  537 01

kamenný obchod:         Resselovo náměstí 60, 537 01 Chrudim

 

e-mail:  vase@buga.cz

telefon: +420 773 203 180


Hlavním předmětem podnikání je výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.


On-line obchod slouží zejména pro prodej oděvů a doplňků obchodní značky Buga.

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1     Tyto obchodní podmínky - dále jen „obchodní podmínky“ obchodní společnosti BUGA s.r.o., se sídlem Horka č.p. 142, 538 51 Chrast, identifikační číslo 093 74 183, - dále jen „prodávající“ upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy - dále jen „kupní smlouva“ uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou - dále jen „kupující“ prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.buga.cz,
a to prostřednictvím webového rozhraní - dále jen „webové rozhraní obchodu“. Pro případy, kdy kupujícím není spotřebitel ve smyslu stanoveném obecně závaznými právními předpisy se neuplatní ustanovení  odst. 5.1., 5.2., 7. a 9.2. těchto obchodních podmínek.  

 

1.2     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.buga.cz - dále jen „webová stránka“ a další související právní vztahy.

 

1.3     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost
před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky kupující tyto obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá.

 

1.5     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek bude kupujícím oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího s vyznačením data nabytí účinnosti nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.6     Součástí těchto obchodních podmínek jsou i Podmínky zpracování osobních údajů a Ceník balného a dopravného, na které je odkazováno níže v textu.

 

 1. Uživatelský účet

 

2.1     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží - dále jen „uživatelský účet“. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené
v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

2.7     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

2.8     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

2.9     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo
v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu nejsou nabídkou
k uzavření smlouvy, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Podrobnější podmínky jsou stanoveny v odst. 6.3. níže.

 

3.3     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu Objednávkový formulář obsahuje informace o:

 • objednávaném zboží - objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu;
 • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště, místo dodání zboží;
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
 • a informace o nákladech spojených s dodáním zboží - dále společně jen jako „objednávka“ Kupující může zboží vložit do nákupního košíku internetového obchodu také prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl registraci v internetovém obchodě.

Na objednávku, která neobsahuje úplné údaje nebude brán zřetel. Prodávající nezodpovídá za nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu
z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.

3.4     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil,
a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že dle svého vědomí a svědomí vyplnil všechny povinné údaje správně a zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami souhlasí s těmito podmínkami. Kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ kupující závazně objednává zboží vložené do košíku. Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu zašle potvrzení o doručení objednávky a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském rozhraní či v objednávce - dále jen „elektronická adresa kupujícího“. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

 

3.5     Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o součinnost k uzavření kupní smlouvy (např. dodatečné potvrzení objednávky písemně či telefonicky).

 

3.6     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.7     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3.8     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

 

4.1     Ceny výrobků jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, je-li prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Uvedená cena výrobku je pro kupující cenou konečnou. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny
ve výši uvedené na poukázce.

 

4.2     Internetový obchod http://buga.cz také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech  spojených s balením a dodáním výrobků
v rámci jeho doručování na území České a  Slovenské republiky, Francie, Itálie, Německa, Rakouska a Španělska.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  kupující hradí prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Resselovo náměstí 60, 537 01 Chrudim
 • na dobírku (49 Kč, 1,99 Eur) nebo bezhotovostně,
 • bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávkovém formuláři.

 

         Výrobky jsou od data vytvoření objednávky rezervovány po dobu 3 pracovních dnů. Pokud není objednávka k tomuto termínu uhrazena,
je stornována.

 

4.3     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány
dle veřejných a soukromých ceníků přepravních společností v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

 

4.4     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.5     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad
– fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.8     Dárkové poukazy zakoupené přes e-shop nebo kamenný obchod mají platnost 12 měsíců ode dne vystavení a nelze je vrátit.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy, možnost výměny zboží

5.1     Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu i bez uvedení důvodu ve lhůtě
14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o prodej zboží zhotoveného nebo upraveného podle osobních požadavků kupujícího, nebo pro jeho osobu. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

5.2     Prodávající garantuje možnost první výměny zboží za jeho jinou velikost zdarma. Právo na výměnu se vztahuje na nenošené a neprané zboží
a musí být zákazníkem uplatněno do 14 dní ode dne převzetí zboží a to vyplněním protokolu o výměně / vrácení / reklamaci zboží v záložce "Vrácení zboží“.

5.3     V případě odstoupení od smlouvy vrátí kupující prodávajícímu zboží nepoškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

 

5.4     V případě odstoupení od smlouvy či uplatnění práva na výměnu zboží je kupující povinen vrátit či odeslat zboží prodávajícímu nejpozději
do 14 dnů ode dne odstoupení. Zboží je potřeba doručit na adresu prodávajícího:

         BUGA s.r.o., HALA 8, Pardubická 528, Chrudim 537 01. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Náklady
na vrácení zboží hradí kupující.

5.5     V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu včetně nákladů vynaložených na objednání a nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob  dodání zboží, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým je obdržel, jiným, jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je oprávněn započítat částku za vrácení zboží proti nároku prodávajícího na vrácení kupní ceny zboží.

5.6     Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.7     Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv až do okamžiku převzetí zboží kupujícím, v případě, že objednané zboží nemůže dodat a pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění. O nemožnosti dodání zboží je prodávající povinen kupujícího neodkladně informovat, zpravidla k tomu připojí i nabídku náhradního plnění. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží. Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

5.8     Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby. To platí
i poté, co kupující obdržel potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) objednávky. O takové situaci prodávající kupujícího informuje bez zbytečného odkladu.

5.9     Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo na e-mailovou adresu vase@buga.cz nebo prostřednictvím formuláře pro Vrácení zboží na webu internetového obchodu. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

5.10   Pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílán současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici
ke stažení samostatně na internetové adrese obchodu.

 1. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 

6.1     Způsob doručení zboží určuje kupující ve své objednávce volbou z variant nabízených prodávajícím, neučiní-li tak, může způsob dopravy zvolit prodávající. Kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s  doručením zboží ve výši její původní ceny.

 

         Kupující může zvolit následující způsoby dopravy:

 

 • GLS servis
 • PPL servis
 • Osobní odběr v Chrudimi – osobní odběr není zpoplatněn

 

6.2     Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží od dopravce. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

 

6.3     Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené v objednávce stanovuje prodávající v ceníku aktuálním k datu učinění objednávky. Ceny balného a dopravy do destinací v ceníku neuvedeném určuje prodávající dle aktuálních podmínek na trhu. Cenu balného a dopravy hradí kupující.

         Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností PPL je 99 Kč. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností PPL  s osobním odběrem ve zvoleném ParcelShopu je 79 Kč. Cena balného
a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností GLS je 89 Kč. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území ČR kurýrní společností GLS  s osobním odběrem ve zvoleném ParcelShopu je 69 Kč. Cena balného
a dopravy, při nákupu nad 2000 Kč v rámci území ČR je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území SR kurýrní společností GLS je 4 €. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 85 € v rámci území SR
je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území SR kurýrní společností GLS s osobním odběrem ve zvoleném ParcelShopu je 3,80 €. Cena balného
a dopravy, při nákupu nad 85 € v rámci území SR je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území DE kurýrní společností GLS je 8 €. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145 € v rámci území DE
je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území IT kurýrní společností GLS je 8 €. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145 € v rámci území IT
je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území FRA kurýrní společností GLS je 8€. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145 € v rámci území FRA
je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území AUT kurýrní společností GLS je 8 €. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145 € v rámci území AUT je zdarma.

         Cena balného a dopravy v rámci území ESP kurýrní společností GLS je 8 €. Cena balného a dopravy, při nákupu nad 145 € v rámci území ESP
je zdarma.

6.4     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží
při dodání. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena, zejména nákladů na marné odeslání zásilky a její vrácení prodávajícímu. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

6.5     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat  a opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce,
je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.6     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.7     Zboží je během přepravy pojištěno pro případ poškození a ztráty. Pojištění je zahrnuto v ceně dopravy.

 

6.8     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 1. Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

 

7.1     Ustanovení tohoto článku 7 se vztahují pouze na vztah mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem i bez toho, aby tak bylo výslovně uvedeno. Práva z vadného plnění ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem se řídí podle ustanovení §§ 1914 – 1925, §§ 2099 – 2117, dále pak §§ 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pro ostatní kupující platí obecná pravidla odpovědnosti za vady uvedená v občanském zákoníku.      

 

7.2     Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době,
kdy kupující věc převzal,

 

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3     Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodán nový výrobek.

 

7.4     Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a počíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná už při převzetí. Projeví-li se vada v druhém roce záruční doby vznik vady prokazuje kupující. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 

7.5     Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující spotřebitel uplatnit u prodávajícího právo
z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

        

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady
 • odstranění vady opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy

 

7.6     Kupující – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy pokud

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí
 • se vada projeví opakovaně
 • je vada podstatným porušením smlouvy
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího

 

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

7.7     Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci, a to následujícím postupem:        

1. Bez zbytečného prodlení informovat prodávajícího o reklamaci vyplněním reklamačního formuláře na webovém rozhraní obchodu, e-mailem, nebo telefonicky.


 1. Při oznámení vady (nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu) písemně informovat prodávajícího, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedení volby nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 2. Poslat produkt zpět na adresu firmy: BUGA s.r.o., HALA 8, Pardubická 528, Chrudim 537 01 nebo jej předat na prodejně prodávajícího Resselovo náměstí 60, 537 01 Chrudim.

        

 1. Kupující může pro reklamaci, výměnu či vrácení zboží využít též zjednodušený postup upravený na https://www.buga.cz/vraceni-zbozi/.

 

7.8     Prodávající přijme reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

 

7.9.    Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

 

7.10   Neoznámí-li kupující – spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, prodávající není povinen právo z vadného plnění uznat – soud právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

7.11   U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

7.12   Prodávající, nebo jím pověřený pracovník vydá kupujícímu – spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

7.13   Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a kupující o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávajíc a kupující nedohodnou na delší lhůtě.     

 

7.14   Prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.15.  Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené lhůtě poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

 

7.16   Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vadu až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne platit záruční doba znovu od převzetí nové věci.

 

7.17   Kupující má právo na náhradu potřebných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva ze zodpovědnosti za vadu. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout poškození; jinak právo zanikne.

 

 1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

 

 1. Řešení sporů a informace o dohledu

 

9.1     Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

9.2     Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je

 

         Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/)

         Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1

         Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

         Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti podání návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

9.3.    Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika – „ESC ČR“. Rady a informace o jednotlivých trzích včetně platformy pro řešení mimosoudních  spotřebitelských sporů naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz

         Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.4.   Prodávající je oprávněn k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Dozor nad  oblastí osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
v platném znění.

 1. Závěrečná ustanovení

 

10.1   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném
pro smluvní vztahy (Řím I).

 

10.2   Prodávající nezavedl žádná opatření k ověřování referencí uvedených v internetovém obchodě.

 

 

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.11. 2023 ruší předchozí znění, přičemž jsou k dispozici v sídle
a provozovnách nebo elektronicky na www.buga.cz

 

Horka, 10.11.2023                                                                               BUGA s.r.o

Zpět do obchodu